Välkommen!

Välkommen till Östbergaskolan som är en liten skola med stora möjligheter och ambitioner.

Östbergaskolan har en erfaren, välutbildad och stabil lärarkår, där varje pedagog är medveten om sitt uppdrag och är engagerade i elevernas lärande, omsorg och sociala utveckling.

En stor lärar- och personaltäthet ger möjligheter för pedagoger att se och uppmärksamma varje elev. Skolans storlek gör även att personalen känner igen varje barn på skolan.

I förskoleklassen arbetar skolans speciallärare för att tidigt identifiera och stödja de elever som har behov av mera stöd. Som en del i den statliga lågstadiesatsningen där målet är att skapa mindre grupper och mer lärartid för varje elev på lågstadiet, har skolan en extra lärare anställd, samma sak gäller förskoleklassen där vi har en extra pedagog anställd.  Inom ramen för lågstadiesatsningen har vi även en elevresurstjänst i syfte att stödja elever i skolarbetet samt med läxläsning på eftermiddagarna.

All nuvarande forskning och expertis lyfter fram vikten av det språkutvecklande arbetssättet, framförallt på grundskolan. Skolan har sedan vårterminen 2016 därför anställt en förstelärare med behörighet och legitimation i ämnen Sv/Sva i syfte att stärka detta arbete ur ett F-6 perspektiv. Vi har också en förstelärare i god lärmiljö och kollegialt lärande med inriktning på matematik. 

Vi har även specialidrott och vill med det sätta fokus på hälsa och goda matvanor för samtliga elever, detta för att ge eleverna möjlighet att träna, umgås och få en utökad känsla för rörelse och välbefinnande. Skolans idrottslärare har i samråd med skolledningen även lagt stort fokus på simkunnighet samt möjlighet för alla våra elever att åka skridskor under vinterhalvåret. Andra viktiga satsningar som skolan har gjort i samråd med utbildningsförvaltningen och fastighetsbolaget SISAB är en ny konstgräsplan och en ny skolgård med pedagogiskt fokus.

Skolans satsning på strukturerad rörelse- och rastverksamhet har gett goda hälsoeffekter och påverkar på sikt också studieresultatet.

Vi har ett väl fungerande fritidshem som är ett komplement till skolan, där barnen leker, skapar och umgås och där de får tillfälle till att vara med i många vuxenledda aktiviteter.

Vår strävan är att växa sakta men säkert med fokus på lärande, engagemang, glädje och omsorg. Tillsammans skapar vi en trygg och trivsam skola, där lärande går hand i hand med utveckling och social fostran.

En viktig del för mig som rektor är att kommunikationen mellan alla som arbetar kring våra elever, fungerar på ett positivt och konstruktivt sätt samt att vi har höga förväntningar på att föräldrar deltar aktivt i sitt barns kunskapsutveckling.  Vi har ansvar för att ge eleverna en hög kvalité i både undervisning och umgänge och vi är medvetna om att vi tillsammans är medskapare i vår gemensamma framtid.

Bassem Jerbi
rektor

 

Dela: